ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Η Μαθητεία από την πλευρά ενός μαθητευόμενου