Μαθητεία και ανάγκες των εργοδοτών, HB

Ελληνικά

AELP

Μπορεί να μην είναι άμεσα προφανής στις άλλες χώρες ο λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο μεταρρυθμίζει το σύστημα μαθητείας του, αφού κατέχει ήδη μια ιδιαίτερα εξέχουσα θέση ανάμεσα σε άλλα συστήματα.

 Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της τρέχουσας μεταρρύθμισης επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της μαθητείας θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εργοδοτών, δίνοντας σ’ αυτούς τον πρώτο λόγο όσον αφορά στον σχεδιασμό του περιεχομένου της μαθητείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μαθητευόμενοι θα αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την κάθε ειδικότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στην αύξηση την προθυμίας των εργοδοτών να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, αφού θα υπάρχει άμεση συνάφεια των θέσεων μαθητείας και των αναγκών της επιχείρησής τους.

 Ο κοινωνικός αντίκτυπος της μαθητείας στους νέους είναι αδιαμφισβήτητος, αλλά για τις επιχειρήσεις μια πρωταρχική ανησυχία είναι πάντοτε κατά πόσον μια οποιαδήποτε επένδυση πόρων (χρόνου ή χρήματος) θα έχει την ανάλογη απόδοση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιπροσωπεύουν το 98% των 5,7 εκατομμυρίων επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και προσφέρουν περισσότερο από το ήμισυ των θέσεων μαθητείας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες τους – π.χ. να υπάρχει ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται μόνο στις ανάγκες των blue-chip εταιρειών δεν θα είχε κανένα όφελος.

 Το σύστημα Trailblazer σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ΜμΕ. Ομάδες εργοδοτών δηλώνουν στο Ινστιτούτο Μαθητείας (IfA)την πρόθεσή τους να σχεδιάσουν πρότυπο μαθητείας για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και τους παρέχεται υποστήριξη. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ότι: στην ομάδα υπάρχουν τουλάχιστον 10 εργοδότες, ότι αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα εταιρειών διαφορετικού μεγέθους και ότι ο κάθε εργοδότης θα αναλάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθητευόμενων σύμφωνα με το πρότυπο μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Πέρα από αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες οδηγίες για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει η μαθητεία έτσι ώστε να πληεοί τα κριτήρια για δημόσια χρηματοδότηση, οι εργοδότες προχωρούν στον σχεδιασμό του προτύπου κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κάθε μαθητευόμενος που το ολοκληρώνει, θα μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες. Αυτό εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ότι αν και εργοδοτούν κάποιον με μικρή ή καθόλου εμπειρία, το περιεχόμενο της κατάρτισης του μαθητευόμενου ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της επιχείρησής τους.

 Με βάση τη γνώση που οι εμπειρογνώμονες της AELP έχουν λάβει μέχρι στιγμής για το σύστημα μαθητείας στην Κύπρο, κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο σύστημα αποδέχονται τα εξής δεδομένα: μαθητευόμενος είναι κάποιος που μάλλον δεν έχει σημειώσει επιτυχή πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, και ότι το περιεχόμενο της μαθητείας ανταποκρίνεται μάλλον σε κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές της εκπαίδευσης παρά στις ανάγκες των εργοδοτών.

Η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε ότι οι εργοδότες αποδέχονται την πρώτη διαπίστωση αρκεί να αισθάνονται ότι η μαθητεία θα ωφελήσει άμεσα την επιχείρησή τους – είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσεις τους εργοδότες να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον που δεν τα πήγε τόσο καλά στο σχολείο γιατί σχεδόν αναπόφευκτα θα αναρωτηθούν: “Γιατί μου ζητείται να το κάνω αυτό; Γιατί δεν αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη το σχολικό σύστημα;”

 Δίνοντας βαρύτητα στις ανάγκες των εργοδοτών για τον σχεδιασμό των προτύπων μαθητείας, αυξάνονται οι πιθανότητες ότι ιδιαίτερα οι ΜμΕ θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση των θέσεων μαθητείας οδηγεί στην προσέλκυση μαθητευόμενων από ένα ευρύτερο φάσμα – η μαθητεία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον απλά μια “δεύτερη ευκαιρία” (αν και πολλοί εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν για αυτό τον σκοπό), αλλά όλο και περισσότερο γίνεται μια ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή για τους ευφυείς και ικανούς νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο αλλά θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει και μια καθαρά ακαδημαϊκή πορεία.

 Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στο ιστορικό του ένα επιτυχημένο σύστημα μαθητείας και η τρέχουσα μεταρρύθμιση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να το βελτιώσει ακόμη περισσότερο. Η AELP συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μαθητείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα χαρεί να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στους εταίρους του έργου σχετικά με την οποιανδήποτε αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση του συστήματος μαθητείας της χώρας τους την οποία επιθυμούν να αναλάβουν.