Το ΕΒΕΛ στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ελληνικά

Στη δημιουργία μιας εθνικής υπηρεσίας στήριξης της μαθητείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), στοχεύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα KA3 – Support for Policy Reform, με τίτλο «Apprenticeship helpdesk for small & medium size enterprises», στο οποίο το ΕΒΕΛ αναλαμβάνει ρόλο ενδιάμεσου φορέα.

Εταίροι από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναπτύξουν το πρώτο Online Apprenticeship Resource Center στην Κύπρο και στην Πολωνία, ακολουθώντας πρακτικές από την εμπειρογνωμοσύνη του Association of Employment and Learning Providers Ltd (AELP).

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, το ΕΒΕΛ, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία οδηγού μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την μαθητεία. Ο οδηγός παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση στους εργοδότες, όπως τα κύρια χαρακτηριστικά της μαθητείας, τα οφέλη, την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και τις υποχρεώσεις τόσο των επιχειρήσεων όσο και των μαθητών.

Επίσης έχει ετοιμάσει τον Οδηγό για τους υποστηρικτές μαθητείας (facilitators), οι οποίοι θα προσφέρουν άμεση βοήθεια και συμβουλές καθοδήγησης στις επιχειρήσεις σε όλα τα ζητήματα που άπτονται του προγράμματος μαθητείας.

Συνοπτικά, ο οδηγός περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με τα κατάλληλα βήματα που πρέπει να εφαρμοστούν από τις ΜμΕ για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και για τη σωστή πρόσληψη και κατάρτιση του μαθητή.

Σκοπός την όλης προσπάθειας είναι η πλήρης ενημέρωση των εργοδοτών για τον ανασυγκροτημένο θεσμό της μαθητείας σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί ορθή και ποιοτική ένταξη των μαθητευόμενων σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.