Τι είναι το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)

Η ζήτηση για τα προγράμματα μαθητείας αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αφού παρέχουν τόσο στους νέους και νέες όσο και στις επιχειρήσεις πολλαπλά οφέλη. Η μαθητεία συνιστά ένα σύστημα εκπαίδευσης μίας νέας γενιάς επαγγελματιών ή τεχνιτών που συνδυάζει τη σχολική και την επαγγελματική εκπαίδευση. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/mtee/smeek_genikes_plirofories.html), ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος μαθητείας στην Κύπρο,  έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του Συστήματος Μαθητείας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εργασιακές ανάγκες του 21ου αιώνα και να τροφοδοτεί την αγορά εργασίας με καταρτισμένους επαγγελματίες.

Το ΣΜΕΕΚ έχει τρεις  βασικούς στόχους:

 1. Να προσφέρει εναλλακτικές μορφές μάθησης σε νεαρά άτομα που θέλουν να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς.
 2. Να διασφαλίσει την κινητικότητα και ευελιξία των νέων στις επιλογές τους. 
 3. Να βελτιώσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες των νέων παρέχοντάς τους επαρκή επαγγελματική κατάρτιση. 

Bασικά χαρακτηριστικά της μαθητείας στην Κύπρο;

 • Το σύστημα μαθητείας στην Κύπρο αποτελεί ένα δυικό σύστημα (dual system) επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει την εκπαίδευση στο σχολείο με την κατάρτιση στον χώρο εργασίας (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) σε συγκεκριμένη ειδίκευση.
 • Η μαθητεία ρυθμίζεται από τη νομοθεσία και βασίζεται σε γραπτή σύμβαση Σύμβαση Μαθητείας που υπογράφεται ανάμεσα στον μαθητευόμενο/η, τον κηδεμόνα του (για άτομα κάτω των 18) και τον εργοδότη. Η σύμβαση προβλέπει την αμοιβή και την απαιτούμενη για τον/ην μαθητευόμενο/η ασφάλιση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου μαθητείας, απονέμεται στον μαθητευόμενο/η το Πιστοποιητικό Μαθητείας για τη συγκεκριμένη ειδίκευση. Το πιστοποιητικό αντιστοιχεί  στο επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Πώς είναι οργανωμένο το Σύστημα Μαθητείας;

 • Οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας σεΤεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (μαθήματα γενικής κατεύθυνσης, τεχνολογικής κατεύθυνσης και εργαστήρια) για δύο ημέρες την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ημέρες  αφιερώνονται σε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση η οποία βασίζεται σε καθορισμένο πρόγραμμα.

Πόσο καιρό διαρκεί η μαθητεία;

 • Η περίοδος μαθητείας (εκπαίδευση στο σχολείο και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) διαρκεί 3 χρόνια και κατανέμεται σε 6 εξάμηνα.
 • Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (η οποία έχει διάρκεια 3 χρόνια) είναι υποχρεωτική προκειμένου ο μαθητευόμενος να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Μαθητείας. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μέσα στα τρία χρόνια, είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατάρτιση για να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό.

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή;

Το Σύστημα Μαθητείας απευθύνεται σε νέους/ες που:

 • έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) ή την Προπαρασκευαστική Μαθητεία
 • έχουν διακόψει τις σπουδές τους στο Λύκειο ή σε Τεχνική Σχολή και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , και έχουν ηλικία μικρότερη των 18 χρόνων.

Το κατώτατο και ανώτατο όριο ηλικίας για εισδοχή στη μαθητεία είναι 15-18 ετών αντίστοιχα. 

.