Προδιαγραφές Ποιότητας

Ποιες είναι οι προδιαγραφές ποιότητας για τη δημιουργία απολεσματικών θέσεων μαθητείας από τις ΜμΕ

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές ακολουθούν τις συστάσεις καλών πρακτικών για την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητα της μαθητείας με βάση την πολυετή πείρα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πιο συγκεκριμένα αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο υλοποιεί επιτυχημένα προγράμματα μαθητείας εδώ και δεκαετίες με σημαντικά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους μαθητευόμενους. Σημειώνεται ότι οι ακόλουθες προδιαγραφές έχουν προσαρμοστεί στο εθνικό πλαίσιο μαθητείας όπως αυτό εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Οι ΜμΕ οφείλουν να γνωρίζουν τις 5-βασικές προδιαγραφές ποιότητας για τη δημιουργία ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας: 

Ποιοτική & Ουσιαστική Δραστηριότητα

Η μαθητεία είναι ποιοτική και ουσιαστική δραστηριότητα με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητευομένων.

Αμοιβή & Ασφαλιστική Κάλυψη

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη εργασία με ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ασφάλεια και Υγεία

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Ένταξη στο Εργασιακό Περιβάλλον

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εντάξουν ομαλά τους μαθητευόμενους στο εργασιακό περιβάλλον – ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα εργασίας!

Επίβλεψη & Καθοδήγηση

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναθέσουν σε έμπειρο στέλεχος την επίβλεψη της πρακτικής εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, το οποίο θα παρέχει την ανάλογη στήριξη και καθοδήγηση στον μαθητευόμενο/στη μαθητευόμενη.