Οφέλη

Οφέλη για τις επιχειρήσεις


«Ο εργοδότης πρέπει να αντιμετωπίσει τον μαθητευόμενο ως μια εύπλαστη ύλη την οποία μπορεί να πλάσει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής του. Δηλαδή, μέσα από τη σωστή καθοδήγηση και κατάρτιση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τρόπο εργασίας, ο εργοδότης μπορεί να δημιουργήσει τον ιδανικό υπάλληλο!»

«Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και για τους μαθητευόμενους είναι πάρα πολλά: Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέους ανθρώπους που μαθαίνουν τη δουλειά από την αρχή, ενώ οι νέοι αποκτούν πολύτιμη πείρα δουλεύοντας δίπλα από έμπειρους επαγγελματίες στην ειδίκευση της επιλογής τους!» 

Πώς μπορεί να ωφεληθεί μια ΜμΕ από το πρόγραμμα μαθητείας; 

 

Δημιουργία

Με την πρόσληψη μαθητευομένων η επιχείρηση δημιουργεί  εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες αλλά και στις ιδιαιτερότητες της – και που συχνά μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην αγορά εργασίας.

Παραγωγικότητα

Οι μαθητευόμενοι ξεκινούν να εργάζονται και να παράγουν από την πρώτη ημέρα μαθητείας στον χώρο εργασίας.

Ανταγωνιστικότητα

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μαθητείας η επιχείρηση επενδύει στην εκπαίδευση νέου προσωπικού για να μπορεί να αναταποκριθεί όχι μόνο στις ανάγκες του παρόντος αλλά και στις απαιτήσεις του μέλλοντος – διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Μείωση Κόστους

Η πρόσληψη μαθητευομένων είναι πιο οικονομική από την πρόσληψη ήδη εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επαγγελματιών.

Καινοτομία

Μέσω της εισροής νέων ανθρώπων, ταλέντων και φρέσκων ιδεών στην επιχείρηση ενισχύεται η επιβαλλόμενη ανανέωση, αλλαγή και η καινοτομία στην εταιρία.

Αφοσίωση & Δέσμευση

Η μαθητεία χτίζει αφενός την αφοσίωση του μαθητευόμενου προς στην επιχείρηση που τον εκπαιδεύει και αφετέρου τη δέσμευση της εταιρίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του μαθητευόμενου – δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη και για τους δύο.